Tannash - jezelf kennen 

Praktijk voor bewustwording en heling

Algemene voorwaarden en uw Privacy

Algemene voorwaarden en privacy verklaring van Praktijk Tannash, behandelende therapeut Ingrid Wissink 

Vertrouwelijkheid: De therapeut behoort te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De cliënt heeft recht in inzage eigen dossier.

Algemeen: Praktijk  Tannash is een praktijk voor bewustwording en heling, er worden natuurgeneeskundige behandelingen gegeven,  Meditatie trainingen, Reiki cursussen en Intuïtieve ontwikkelingscursussen. Wij werken alleen op afspraak.  Afspraken kunnen via telefoon, e-mail, WhatsApp of sms gemaakt of gewijzigd worden. Indien bij verhindering minimaal 48 uur van tevoren afgezegd wordt, zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen van een toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst.                                                                            

Betaling en Tarieven: Tarieven zijn gepubliceerd op de website en worden tijdens intake en/of bij het maken van de afspraak aangegeven. Betaling kan contant of via factuur. De behandelingen natuurgeneeskunde kunnen gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar in het aanvullende pakket. Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te betalen, tenzij tijdig de afspraak is afgezegd.

Uw Privacy:  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  •  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  •  ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  •  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  •  Uw naam, adres en woonplaats
  •  uw geboortedatum
  •  de datum van de behandeling
  •  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
  •  de kosten van het consultHome